تبلیغات
★★ستاره ی نارنجی عاشق★★ - اسامی پسر

★★ستاره ی نارنجی عاشق★★

آبـتین : اسم یکی از شخـصیت های شاهـنامه، پدر فریدون
آتـش : آتـش
آذین : نام فرمانده لشگر بابک خـرمدین، تـزیـین و آرایش
آراد :
اسم فرشته ای
آرام : ساکت
آرتان : نام پدر زن داریوش کبـیر
آرش :
اسم یکی از پهـلوانان سنـتی ایران
آرشام : بسیار نیرومند، پدر بزرگ داریوش کبـیر
آرمان : هـدف
آرمین : یکی از شخـصیت های شاهـنامه
آریا :
اسم باستانی ایران
آریامنش : دارای خلق و خوی آریایی، نام پسر داریوش
آریانا : منسوب به نژاد و قوم آرین یا آریایی
آرین : مربوط به نژاد آریا
آزاد : آزاد
آویژه : خاص و خالص،   پاک و پاکیزه
اخـگر : پاره آتش
اردشیر : یکی از شخـصیتهای شاهـنامه
اردلان :
اردوان : یکی از شخـصیت های شاهـنامه
ارژنگ : یکی از شخـصیت های شاهـنامه
ارسلان : شیر
ارشیا : تخـت
اسفندیار : یکی از شخصیتهای شاهنامه
اشکان : بنیانگذار سلسله اشکانیان
افشار : شریک، معاون، رفیق
افشین : نام سردار ایرانی
امید : اسم پسر به معنی آرزو و آرزو خود نام یک دختر است
امیر : شاه
انوش : جاودان
انوشیروان : نام یکی از پادشاهان ایرانی در زمان ساسانیان
اورنگ : ادراک
ایرج : نام یکی از شخصیتهای شاهنامه
بابک :
اسم یکی از شخصیت های شاهنامه
باربد : نام نوازنده نامی دربار خسرو پرویز
بامداد : آغاز صبح
بامشاد :
اسم نوازنده نامی دوران ساسانیان
بامین :
بردیا :
اسم یک شاهزاده(برادر کمبودجیه پسر کوروش)
برسام : یکی از سرداران یزدگرد ساسانی
برنا :
این اسم به معنی جوان
بروز : بلند بالا، نام پسر سهراب
برزن : نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسب
بزرگمهر : یکی از شخصیتهای شاهنامه
به آئین : به دین
بهبد : نگهبان
بهراد :
بهرام : مریخ، یکی از شخصیتهای شاهنامه
بهرنگ : رنگ نیک
بهروز : روز خوب و نیک
بهزاد : کسی که به نیکی زاده شده
بهمن : یازدهمین ماه ایرانی، نام یکی از شخصیت های شاهنامه
بهمنش : دارای مش و کردار شایسته
بهنام : مشهور
بهنود : نام شاهان هند
بیژن :
اسم یکی از شخصیتهای شاهنامه
پارسا : ایرانی، مقدس
پاشا :
اسم آذری به معنای پروردگار
پرشان :یکی از شخصیت های شاهنامه
پرهام : نام یک پیامبر
پژمان :
پوریا :
پویا : جستجو، جویا
پوژمان : آرزو
پولاد : نام یکی از پهلوانان ایرانی در زمان کیقباد
پهلبد : آهنگساز دوران خسرو پرویز ساسانی
پیام : پیام
پیروز : یکی از شخصیتهای شاهنامه
پیروزان : نام برادر شاپور اول
پیمان : قبول
تورج : یکی از شخصیت های شاهنامه
تهماسب : یکی از شخصیت های شاهنامه
تهمورث : نام یکی از شاهان ایرانی
تیرداد :
تیمور :
جاوید : ابدی
جمشید : نام شاهی باستانی، یکی از شخصیت های شاهنامه
جهاندار : دارنده جهان
جهانشاه : شاه جهان
جهانگیر : فاتح جهان
حامی : مدافع
خداداد : هدیه ای از طرف خدا
خسرو : یکی از شخصیتهای شاهنامه
خشایار : نام یکی از شاهان هخامنشی
دادیه :
دارا : ثروتمند، یکی از شخصیتهای شاهنامه
داراب :یکی از شخصیتهای شاهنامه
داریوش :
اسم یکی از شاهان هخامنشی
دانوش :
رامبد :
رامین :
رامتین :نوازنده معروف زمان ساسانیان
رخشان :درخشان
رستان :یکی از شخصیت های شاهنامه
روزبه :
زال : یکی از شخصیتهای شاهنامه ( پدر رستم )
زامیاد : زرتشت
نام یک پیامبر : زند
ساسان : بنیانگذار عهد ساسانی
سالار : رهبر
سام : یکی از شخصیتهای شاهنامه
سامان : خانه، سامان
سامی :بالا مقام
سپهر : آسمان
سروش :
سنجر : شاهزاده
سهراب :
اسم یکی از شخصیت های شاهنامه ( پسر رستم )
سیامک : مرد سیاه مو
سیاوش : یکی از شخصیت های شاهنامه
شاپور : یکی از شخصیت های شاهنامه
شاهرخ : صورت شاه
شاهکام : خواست شاه
شاهین : باز ( پرنده ای کوچکتر از عقاب )ر
شایا : سزاوار
شایان : سزاوار
شروین :
شهاب : ستاره دنباله دار
شهباز : شاهین دربار
شهرام : نام پادشاهی
شهرداد : هدیه شهر
شهروز : رودی بزرگ
شهریار : شاه
شهیار : دوست شاه
عماد : اعتماد
فرامرز : یکی از شخصیتهای شاهنامه
فربد : راست
فرجاد :عالی
فرخ :شاد
فرخزاد : شاد به دنیا آمده
فرداد :
فردوس :بهشت
فردین :
فرزاد : تولد باشکوه
فرزام : سزاوار
فرزان : عاقل
فرزین : دانا
فرشاد : شاد
فرشید :
فرناز : بالا
فرود : یکی از شخصیت های شاهنامه
فروهر : جوهر
فرهاد : یکی از شخصیت های شاهنامه
فرهنگ : فرهنگ
فرهود :
فریبرز : یکی از شحصیت های شاهنامه
فرید : منحصر بفرد
فریدون : یکی از شخصیت های شاهنامه
فیروز : پیروز، پیروزی
کامران : موفق
کامشاد : آرزوی شاد
کامیار : موفق
کسرا : یکی از شخصیت های شاهنامه
کاوه : یکی از شخصیت های شاهنامه
کاووس : یکی از شخصیت های شاهنامه
کورس :
کورش : بنیانگذار سلسله هخامنشی در ایران
کوشا : کوشنده، سخت کوش
کیا : شاه، مدافع، محافظ
کیان : شاهان
کیارش :
کیانوش :یکی از شخصیت های شاهنامه
کیخسرو :یکی از شخصیت های شاهنامه
کیقباد : یکی از شخصیت های شاهنامه
کیوان :جهان
کیومرث : یکی از شخصیت های شاهنامه
گباد : یکی از شخصیتهای شاهنامه
گشتاسب : یکی از شخصیتهای شاهنامه
گودرز : یکی از شخصیتهای شاهنامه
گیو : یکی از شخصیتهای شاهنامه
مازیار :
ماکان :
مانی : نقاشی که خود را پیامبر معرفی می کرد
منوچهر : یکی از شخصیتهای شاهنامه
مهبد :
مهراب :یکی از شخصیتهای شاهنامه
مهران : یکی از شخصیتهای شاهنامه
مهرداد : هدیه آفتاب
مهرزاد : نوزاد آفتاب
مهرک : یکی از شخصیتهای شاهنامه
مهرنگ : رنگ آفتاب
مهیار : یکی از شخصیتهای شاهنامه
میلاد : تولد
نامدار : مشهور
نامور : مشهور
نریمان : یکی از شخصیتهای شاهنامه
نوری : روشنایی
نوشزاد : بشادی زائیده شده
نوید : خبر خوش
نمیا : کوچک
نیوشا : شنونده
هرمز : یکی از شخصیتهای شاهنامه
هوتن :
هوشمند : دانا
هوشنگ : یکی از شخصیتهای شاهنامه
هوشیار :دانا
هومان : یکی از شخصیتهای شاهنامه
هومن : نیک اندیش
ورشاسب :
یاشار : نامی آذری - بمعنی جاوید